Obchodné podmienky Hráme s vami fér

Objednávky

Vyplnením a odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje jej záväznosť a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Objednávky prijímame prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý nájdete na našej webovej stránke www.objednajonline.sk. O prijatí objednávky ako aj o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom vášho emailu, ktorý ste uviedli pri objednávke, najneskôr do 24hodín od prijatia Vašej objednávky. Pred samotnou tlačou bude zaslaný náhľad za účelom korektúry na e-mailovú adresu ktorú uvediete v objednávke. Každá objednávka musí obsahovať celé meno objednávateľa fakturačnú a poštovú adresu, telefonický kontakt, e-mail, objednavkové číslo tovaru (názov tovaru), počet kusov alebo počet balení, farbu, poprípade veľkosť, spôsob platby a doručenia.

Svadobné oznámenia

Minimálny počet svadobných oznámení je 30 ks Minimálny počet pozvanok s svadobnému stolu 20 ks. Ak pozvánky nepotrebujete, nemusíte ich objednávať. Menší počet je možné objednať, ale cena sa individuálne prepočítava a je Vám oznámená pri odosielaní náhľadu na korektúru. Súčasťou svadobných oznámení nie sú obálky, objednávajú sa osobitne podľa požiadaviek zákazníka. V cene je zahrnutá úprava textu a príprava do tlače jedného vzoru svadobného oznámenia. Minimálny počet platí len pre jeden druh. Ak máte záujem o menší počet, vyžiadajte si cenovú kalkuláciu. Ak chcete jedno svadobné s dvoma verziami textu, za každú ďalšiu úpravu textu – sadzbu (iná jazyková verzia), môže byť účtovaný poplatok 5,- € s DPH. Zmena grafického dizajnu môže byť spoplatnená podľa rozsahu od 5 do 20,- € s DPH, záleží od požiadaviek zákazníka.

Vybavenie objednávky

Po odsúhlasení náhľadu korektúry sú objednávky vybavené v priebehu 1-5 pracovných dní, pokiaľ je to dlhšie, budeme Vás informovať o dôvode zdržania a ďalšom postupe cez e-mailovú adresu alebo telefonicky

Platobné podmienky

Platbu je možné realizovať na základe vystaveného daňového dokladu - faktúry v hotovosti dobierkou, v hotovosti - osobný odber alebo prevodným príkazom po dohode s dodavateľom.

Spôsob doručenia

Balíky sú zasielané Slovenskou poštou na dobierku (poštovné a balné je 4€), kuriérom spoločnosti DPD Slovakia na dobierku (dopravné a balné je 5€), alebo kuriérom spoločnosti GLS Slovakia na dobierku (poštovné a balné je 5€). Doručenie poštou trvá 2 – 3 pracovné dni v rámci Slovenska, kuriérom do 24 hodín po našom odoslaní zásielky. Pohyb zásielok si môžete sledovať u Slovenskej pošty na http://tandt.posta.sk/. DPD Slovakia na https://www.dpd.com/sk  a GLS Slovakia na https://gls-group.eu/SK/sk/sledovanie-zasielok. Číslo zásielky Vám poskytneme na vyžiadanie. Naša spoločnosť nezodpovedá za prípadné meškanie, stratu alebo poškodenie zásielky spôsobené prepravcom.

Ceny

Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny na našich internetových stránkach, to znamená, že ceny môžu byť zmenené, ale iba v prípade, že sa menila nákupná cena materiálu, alebo požadujete špeciálne úpravy. Všetky ceny v zaslaných kalkuláciách sú konečné s 20 % DPH. Ceny nezahŕňajú poštovné a balné. Reklamačné a storno podmienky: Storno objednávky je možné zaslať e-mailom na našu adresu najneskôr do 3 hodín od podania objednávky. Zákazník ručí za správnosť údajov, ktoré odsúhlasil po pozretí korektúry (on-line, emailom alebo osobne). Za platný vzor pre zhotovenie tlačovín sa považuje hore uvedené odsúhlasenie korektúry. Akékoľvek chyby vzniknuté nesprávnym prepisom údajov z pôvodného zadania objednávky, ale odsúhlasené korektúrou, idú na účet zákazníka a nie sú dôvodom na reklamáciu a nárok na náhradu škody. Oprávnene reklamovať tlačoviny sa dajú len tie, ktoré nemajú totožnosť s potvrdenou korektúrou. Ostatné reklamácie budú vybavované podľa platného obchodného zákonníka.

Ochrana osobných údajov

 1. Účel spracúvania osobných údajov
 2. Predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje kupujúcich (dotknutá osoba) za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim v súlade s § 10 ods. 3 písm. b zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prostredníctvom internetového obchodu objednajonline.skv súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na účely:
 • objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu a potvrdenie objednávky,
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy,
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar alebo službu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej  hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • dodanie a doručenie tovaru na miesto doručenia uvedeného kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 • evidencia objednávok pre riešenie vzniknutých prípadných reklamácií,
 • informovanie kupujúceho o stave objednávky a platby za tovar,
 • evidencia zákazníkov na účely vedenia užívateľských účtov na web stránke.
 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 3. Predávajúci  spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
 • meno, priezvisko, titul,
 • adresa bydliska a doručenia,
 • telefónne číslo klienta a adresa elektronickej pošty,
 • číslo bankového účtu klienta,
 • podobizeň fyzickej osoby,
 • obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy z akcií.
 1. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. IXods. 3 písm. b) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich predávajúci v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a budú zapracované do kúpnej zmluvy.
 2. Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov
 3. Predávajúci získava osobné údaje od kupujúceho iba v rozsahu potrebnom na splnenie povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru alebo služby za dohodnutú cenu v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.Bez ich poskytnutia nebude schopný predávajúci riadne plniť zmluvné povinnosti voči kupujúcemu. Neposkytnutie osobných údajov kupujúcim predávajúcemu je dôvodom neuzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené tretej strane (napr. dopravca apod.) len za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.
 6. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si povinnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení, ako aj zaslaním emailu, či listu predávajúcemu.
 7. Poskytnutie osobných údajov tretej strane
 8. Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu) poskytuje osobné údaje kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu objednajonline.sk tretej strane výlučne za účelom splnenia povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to hlavne k zabezpečeniu doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia a telefónne číslo osoby na doručenie.
 9. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho (dotknutej osoby) tretej strane výlučne v súlade s §8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov alebo keď to ustanovuje osobitný predpis.
 10. V podmienkach predávajúceho sa jedná o následné spoločnosti:
 • DirectParcelDistribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava.
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Levočská cesta 13, 962 21 Lieskovec,
 • Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.
 1. Okruh príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené

Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho tretej strane okrem prípadov, keď to je nevyhnutné na plnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo keď to ustanovuje osobitný predpis.

 1. Forma zverejnenia osobných údajova prenos osobných údajov do tretej krajiny
 2. Predávajúci nezverejňuje osobné údaje kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu objednajonline.sk.
 3. Osobné údaje kupujúcich nie sú predmetom prenosu do tretích krajín.
 4. Poučenie o právach dotknutej osoby (kupujúceho)
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
   • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa  15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod citovaného zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) citovaného zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
   • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   • využívaniu osobných údajov uvedených v  10 ods. 3 písm. d)citovaného zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   • poskytovaniu osobných údajov uvedených v  10 ods. 3 písm. d)citovaného zákona na účely priameho marketingu.
  4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa  10 ods. 3 písm. a), e), f)alebo g) citovaného zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
  5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje dotknutú osobu v lehote podľa  29 ods. 3 citovaného zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
  6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
   • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
   • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
   • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
  7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa citovaného zákona, môže uplatniť blízka osoba.
  10. Dotknutá osoba (kupujúci) je povinná poskytnúť len pravdivé osobné údaje. V súlade s § 16 ods. 1 citovaného zákona je za nepravdivosť osobných údajov zodpovedný ten, kto do informačného systému osobné údaje poskytol.
  11. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
   1. Žiadosť dotknutej osoby podľa  28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h)a ods. 3 až 5 citovaného zákona vybaví predávajúci bezplatne.
   2. Žiadosť dotknutej osoby podľa  28 ods. 1 písm. d)citovaného zákona vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
   3. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov a) a b) najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzujem, že v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov som bol/a oboznámený/á s podmienkami spracúvania osobných údajov v podmienkach predávajúceho.


Lacné

Cenami sa snažíme vyhovieť každému zákaznikovi. Sú jedny z najnižších na Slovensku. Získate tak to najkvalitnejšie za vaše peniaze. Pozrite si kompletný cenník.

Upraviteľné

Vieme sa s vami dohodnúť na ďalších úpravách. Či už ide o zmenu rozmerov, doplnenie iných produktov k svadobným oznámeniam v rovnakom motíve, alebo o úpravu fotografií pred tlačou. Stačí, že pri objednávaní napíšete do poznámky svoju predstavu.

Rýchle

Snažíme sa v čo najkratšom čase odpovedaď na vaše otázky a evidovať vaše objednávky. Dodávka objednaných produktov je podobne rýchla (do 1-5 dní od odsúhlasenia). Máte otázky ohľadom dopravy? Pozrite si často kladené otázky.

Nájdete nás na